نقد مکتب تفکیک درآثار امام خمینی1
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به خاطر اهمیت مباحث عقلی و مخالفت های برخی افراد با مبانی عقلی و جایگاه مهم حضرت امام خمینی( ره ) به عنوان حکیم متعالی و عارفی نام ور و معرفی دیدگاه ایشان در مقابله با مخالفت های برخی معاصرین بر آن شدیم هم جایگاه علوم عقلی و نقلی امام راحل معرفی شود و هم نقد ایشان بر مخالفین و معاندین مباحث عقلی در محافل علمی حوزه و دانشگاه تبیین گردد.