جایگاه اخلاق و سیاست در سپهر اندیشه امام خمینی (ره)
36 بازدید
محل نشر: چکیده مقالات همایش بین المللی اخلاق و ادیان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حضرت امام خمینی (ره) تنها یک نظریه پرداز صرف نبود. بلکه به دلیل دارا بودن مبانی حکمت متعالیه و همراهی آن با والاترین مقام اجرایی و قدرت سیاسی ، آموزه های اخلاقی را بیان و در عمل نیز اولین اجراکننده ی آن ها بود. بلوغ معنویت امام نشان از اخلاق و سیاست الهی دارد. لذا منزلت این دو مقوله در هندسه ی منظومه ی معرفتی ایشان، تحصیل فضیلت انسانی و شهود اسماء حسنا و مظاهر آن حکایت از جنبه های هنر واقعی دارد که در آثار پر برکت ایشان به خوبی به تصویر کشیده شده است. لذا با بهره برداری واقعی از آن می توان رونمایی صحیح را نمایلان کرد. ایشان دارای جامعیت اعتقاد و تخلق به اخلاق الهی بودند و در همه فهم کردن معارف رشد انسان ها را به میوه ی نارس تشبیه می نمودند که انبیاء (ع) آمده اند تا آن را با کمال برسانند