هدف قیام حسینی ( ع )
41 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : سایت بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء
محل مصاحبه : ساختمان بنیاد
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء
تعداد شرکت کننده : 0