تبیین بحث عصمت از دیدگاه المیزان و تفسیر کبیر
28 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تبیین بحث عصمت از دیدگاه المیزان و تفسیر کبیر