عرفان عملی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)
40 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
از دیگاه علامه طباطبایی (رض) هدف سالک الی الله رسیدن به کمال حقیقی است و تنها ترین راه ها برای رسیدن به آن کمال رفیع شناخت خویشتن است و ایشان خودشناسی و خودسازی را کلید سلوک و شهود معرفی می نماید. و نیز به این نظر معتقد است که معرفت نفس و مراقبت آن و انقطاع از دنیا و عبور از عالم ماده و طبیعت و اتصال به جهان ملکوت و عالم معنا تنها از طریق به کار بستن ظواهر دینی و شریعت در پرتو هدایت وحیانی و حمایت باظنی اولیاء دین ، یعنی پیامبر اعظم(ص) و ائمه ی اطهار(ع) ممکن و میسور خواهد بود