اسلام و الگوی مصرف
34 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه ی علمیه ی عصمتیه ی سمنان
تاریخ دفاع: 1392
احکام و آموزه های دینی تاثیری ملموس و انکار ناپذیر بر رفتار فردی و اجتماعی مردم در امور گوناگون از جمله مقدار و چگونگی مصرف دارد. پاره ای از اسراف ها و زیاده روی ها در امر مصرف ناشی از عدم تبیین یا تبیین ناکافی بلکه تفسیر نادرست برخی از آموزه های دینی در این باب است و از نگاه دینی چون خداوند علیم و حکیم آفریدگار بشر است پس بر ساختار وجودی و مصالح و مفاسد معیشتی و نیاز های حقیقی او در ابعاد گوناگون مادی و معنوی علم کامل و اشراف تمام دارد. و همه ی باید ها و نباید ها و احکامی که از او به عنوان شارع صادر شده است مبتنی بر این حقیقت است. از این رو طبیعی است برای عمل کنندگان به احکام شریعت در عرصه های گوناگون از جمله مصرف، انتظار سلامت، بهروزی و کامیابی مادی و معنوی داشته باشیم.