امنیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه بر اساس آیات و روایات
37 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه ی علمیه ی عصمتیه ی سمنان
تاریخ دفاع: 1392
امنیت به معنای در امان بودن، آرامش و آسودگی و به طور کلی این گونه تعریف می شود: فقدان ترس و تهدید نسبت به هنجار های پذیرفته در جامعه. همه ی جامعه شناسان به موضوع امنیت اجتماعی و اخلاقی پرداخته اند و اسلام نیز به آن اهمیت داده است و نظراتی دارد. امنیت اخلاقی و اجتماعی را در پرتو عدالت یعنی تساوی حقوق نه تشابه حقوق می توان به دست آورد